Spanish English

El "Segellat en temps confiable" és el procés que garanteix les dates de creació i/o modificació de fitxers electrònics (ex. contractes, informació d'investigació, registres mèdics, contingut web, etc). És usat per demostrar l'existència d'alguna informació abans d'una determinada data, impossibilitant que si l'amo de dita informació pot modificar-la sense comprometre a la vegada l'estampa en el temps aplicat (Llegir).

Per segellar varis arxius, el més simples és crear un fitxer de text amb tots els hashs dels fitxers desats per posteriorment executar sobre ell un segellat en el temps. Lògicament s'ha d'utilitzar en la creació d'aquest fitxer de text un algoritme de hash segur, per exemple SHA-512.

FreeTSA també ofereix la possibilitat de crear captures de URLs amb segellat de temps per evidenciar, com a tercer de confiança un determinat contingut en línia. Buscar els fitxers prèviament segellats en l'historial de FreeTSA és també possible utilitzant el hash del fitxer (no del fitxer ".tsq"). FreeTSA és possible utilitzar-se dins de la xarxa d'anonimat Tor mitjançant el seu domini ".onion". Si vostè desitja implementar en el seu projecto / negoci segellats de temps utilitzant FreeTSA, pot posar-se en contacto amb mi si així ho desitja. Usar de manera responsable.

Domini de FreeTSA dins de la xarxa Tor: th3ccojidpgbgv5d.onion (https /http).

Guia estesa / Manuals de FreeTSA: Llegir.

Tres formes d'utilitzar els segellats de temps amb FreeTSA: TCP-based, formulari web webform i HTTP / HTTPS.

RFC 3161 TSA: Time-Stamp Protocol (TSP).
FRC 958 NTP: Network Time Protocol (NTP).

FreeTSA: NTP Pool Project associate membership. / HTTPS / HTTP 2.0 support / IPv6 / OCSP and CRL / HPKP - HSTS - CSP / SSL Labs. / Certificate Transparency

Algoritmes suportats: md4 / md5 / rmd160 / sha / sha1 / sha224 / sha256 / sha384 / sha512.

- Freetsa TSA Certificat: tsa.crt
- Key modulus (sha256): 899ba3d9f777e2a74bdd34302bc06cb3f7a46ac1f565ee128f79fd5dab99d68b

- Freetsa CA Certificat: cacert.pem
- Key modulus (sha256): a4b1a0a81aef68be1cc985d0f83bd6539cfe84174587f900e15ffe3f65433056

URL screenshot: Firma + Segellat de temps de URLs.(Video)

Crear evidencies digitals de contingut il·legal / No repudi d'un determinat contingut digital.

- Demostrar una edició o borrat de notícies controvertides.
- Apologies, calumnies, amenaces, insults fets a Internet (xarxes socials), estafes, phising, etc.
- Temes de propietat intel·lectual d'articles, fotografies, plagis, etc.
- Publicació indeguda de dades personals o confidencials.
- Simplement demostrar l'existència d'un determinat contingut en un determinat moment en el temps.

URL Screenshot content: Contingut de la web en format PDF / PNG (adjunt) + firma amb segellat de temps utilitzant SHA-512. (Aproximadament 25 segons).

Normal. Tindré sort (més lent). Dominis .onion de TOR.
Browser agent: 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0'
REST API.
$ curl --data "screenshot=https://www.fsf.org/&delay=n" https://freetsa.org/screenshot.php > screenshot.pdf
$ curl --data "screenshot=https://www.fsf.org/&delay=y" https://freetsa.org/screenshot.php > screenshot.pdf # (I'm Feeling Lucky)

### HTTP 2.0 in cURL: Get the latest cURL release and use this command: curl --http2.

### REST API in Tor: Add "-k --socks5-hostname localhost:9050".

# Normal domains within the Tor-network.
$ curl -k --socks5-hostname localhost:9050 --data "screenshot=https://www.fsf.org/&delay=y" https://th3ccojidpgbgv5d.onion/screenshot.php > screenshot.pdf

# ".onion" domain within the Internet.
$ curl -k --data "screenshot=https://th3ccojidpgbgv5d.onion/&delay=y&tor=y" https://freetsa.org/screenshot.php > screenshot.pdf

# ".onion" domain within the Tor network.
$ curl -k --socks5-hostname localhost:9050 --data "screenshot=https://th3ccojidpgbgv5d.onion/&delay=y&tor=y" https://th3ccojidpgbgv5d.onion/screenshot.php > screenshot.pdf


Opció 1:Integrar botó "URL screenshot" en el navegador fàcilment. (Sense icona)
Arrastrar el següent enllaç a la barra de marcadors amb el ratolí: "URL screenshot".

Opció 2: Integrar botó "URL screenshot" en el navegador. (Com icona)
Es basa en importar un marcador a través de las opcions del navegador. (Descarregar bookmark).

- Firefox: Importar marcador / Botó en barra d'eines..
- Opera:Importar marcador / Botó en barra d'eines.
- Chrome: Importar marcador / Botó en barra d'eines.
Aviso: Si Flashgot esta instal·lat i configurat amb descarregues automàtiques, desactivar aquesta opció ja que pot provocar conflictes.

TSA TCP-based (IP port number 318)

Descarregar script cliente: client.pl

Cóm utilizar el cliente TSA TCP.
$ perl client.pl freetsa.org 318 file

client: tsq file: file.tsq 
client: tsr file: file.tsr 
client: [Connected to freetsa.org:318]
client: client: transfer of the file.tsq to the server completed 
client: 40	file.tsq


$ wget https://freetsa.org/files/tsa.crt
$ wget https://freetsa.org/files/cacert.pem

# Timestamp Information.
$ openssl ts -reply -in file.tsr -text

# Verify (two diferent ways).
$ openssl ts -verify -data file -in file.tsr -CAfile cacert.pem -untrusted tsa.crt 
$ openssl ts -verify -in file.tsr -queryfile file.tsq -CAfile cacert.pem -untrusted tsa.crt
Verification: OK

Solicituts de segellat de temps via formulari web (HTTP / HTTPS)

Request .tsr (Time stamp response).
Request .der (Time stamp token).

Pujar fichero Time Stamp Request (tsq).Com crear un fitx tsq (SHA 512) desde la terminal.
$ openssl ts -query -data file.png -no_nonce -sha512 -out file.tsq

# Utilizant -cert, FreeTSA incluye tsa.crt en el fitxer tsr tornat. (Opcional)
# Si se ha utilizat "-cert" al crear el fitxer tsq, la verificació del mateix no necessita de "-untrusted".

$ openssl ts -query -data file.png -no_nonce -sha512 -cert -out file.tsq

REST API Time Stamp Request Input (HTTP / HTTPS) y tsget
$ curl -H "Content-Type: application/timestamp-query" --data-binary '@file.tsq' https://freetsa.org/tsr > file.tsr

# Utilizant la xarxa Tor per segellar un fitxer tsq.
$ curl -k --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 -H "Content-Type: application/timestamp-query" --data-binary '@file.tsq' https://th3ccojidpgbgv5d.onion/tsr > file.tsr

# tsget és útil per segellar múltiples solicituts (tsq): https://www.openssl.org/docs/manmaster/apps/tsget.html

$ tsget -h https://freetsa.org/tsr file1.tsq file2.tsq file3.tsq

OCSP SERVER: http://www.freetsa.org:2560
$ openssl ocsp -sha512 -CAfile cacert.pem -issuer cacert.pem -cert tsa.crt -url http://freetsa.org:2560 -resp_text

CRL (Revocation List): https://www.freetsa.org/crl/root_ca.crl
$ wget http://www.freetsa.org/crl/root_ca.crl
$ openssl crl -in root_ca.crl -noout -text

Buscar Hash d'un fitxer segellat en FreeTSA

Hash:

Linea de comandes.
$ curl -s https://freetsa.org/logs.gz | gunzip -c | grep -i 2f9462a4dbcb4af4f05a0d5

Direccions FreeTSA IPv6

2605:6400:20:6c8:d91a:d514:17f7:92be
2605:6400:20:6c8:51b1:66a5:8c48:77e4
2605:6400:20:6c8:727a:e557:8b6b:7335
2605:6400:20:6c8:636e:c6bb:1331:1c36

Security based HTTP response headers

- HPKP ajuda a prevenir atacs de home en el mig i certificats fake.
- HSTS força l' ús d'HTTPS en el navegador i mitiga alguns atacs de home en el mig.
- CSP ajuda a prevenir atacs XSS mitjançant injeccions de codi.

Contact: busilezas [@] gmail [.] com (GPG Key: ABE8AF92)